REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MINIFORM.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki zakupu Mebli przez Użytkowników Serwisu prowadzonego przez Stanisława Telęgę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. P. H. ,,MEBLOTEL" Stanisław Telęga, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Tysiąclecia 19, 42-140 Panki, NIP: 5740002949, Regon: 150589232 (dalej: „Sprzedawca”).

2. Zakup Mebli odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące podstawy prawne zakupu Mebli. Każdy Użytkownik przed zakupem Mebli zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

4. Dokonując zakupu Mebli Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego treści i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

II. DEFINICJE

1. Serwis – serwis internetowy Sprzedawcy znajdujący się pod adresem internetowym http://www.miniform.pl/miniform_3d/, umożliwiający Użytkownikowi zakup Mebli.

2. Użytkownik lub Klient – osoba korzystająca z Serwisu, dokonująca zakupu Mebli. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Serwis posiada ofertę dedykowaną dla Przedszkoli, a zatem umożliwienie dostępu do Serwisu Konsumentom czy podmiotom prowadzącym inną działalność niż Przedszkole zależy od pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę. W przypadku braku takiej weryfikacji możliwe jest dokonanie zamówienia Mebli u Sprzedawcy bezpośrednio, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczne.

3. Przedszkole – przedszkole publiczne lub niepubliczne.

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sprzedawca – Stanisław Telęga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. P. H. ,,MEBLOTEL" Stanisław Telęga, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Tysiąclecia 19, 42-140 Panki, NIP: 5740002949, Regon: 150589232.

6. Meble – wszystkie towary dostępne w Serwisie, zarówno meble jak i inny asortyment.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

8. Umowa – umowa na odległość, dotycząca sprzedaży Mebli, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

9. Zamówienie – dyspozycja zakupu Mebli złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

III. INFORMACJE TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: 1) adres: ul. Tysiąclecia 19, 42-140 Panki, 2) adres poczty elektronicznej miniform@miniform.pl, 3) numer telefonu 34 317 90 67. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

2. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

5. Zakup Mebli następuje za pośrednictwem Serwisu przez Internet, indywidualne cechy Mebli ustalane są w drodze bezpośredniego kontaktu Sprzedawcy z Klientem. Przed wybraniem przycisku „realizuj zamówienie” Klient może w każdej chwili przerwać zakup Mebli poprzez opuszczenie Serwisu. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy zakupu Mebli.

6. Nie ma możliwości dokonania zakupu Mebli za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

IV. CENY MEBLI

1. Serwis dedykowany jest dla Przedszkoli, a zatem ceny Mebli są cenami hurtowymi brutto w złotych polskich. 

2. W przypadku gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta lub podmioty prowadzące inną działalność niż Przedszkole cena Mebli kształtuje się odmiennie niż cena podana w Serwisie. W celu uzyskania dokładnej informacji o cenie Mebli Użytkownik inny niż Przedszkole powinien skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.

3. Ceny Mebli podane w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia są wiążące jednie dla Przedszkoli.

4. Do każdej ceny zakupu Mebli należy doliczyć koszt dostawy. Koszt dostawy ustalany jest indywidulanie, po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika i w zależności od wielkości Zamówienia. W celu poznania orientacyjnego przewidywanego kosztu dostawy Mebli przed dokonaniem Zamówienia zalecany jest kontakt ze Sprzedawcą. Możliwy jest odbiór osobisty Mebli.

V. PROCES ZAKUPU MEBLI

1. Wszystkie Meble dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Zakup Mebli jest możliwy po złożeniu Zamówienia w Serwisie.

3. Po dokonaniu wyboru Mebli, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu.

4. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie akceptacji przez Klienta kosztów dostawy Mebli podanych w treści wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po zatwierdzeniu zamówienia w Serwisie. W przypadku wybrania odbioru osobistego Mebli do zawarcia umowy dochodzi w momencie zatwierdzenia Zamówienia w Serwisie.

5. Sprzedawca dokłada starań, by w Serwisie widoczne były jednie dostępne Meble. Może się jednak zdarzyć tak, że pomimo złożenia Zamówienia dane Meble nie są dostępne. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta.

6. Szczegółowe ustalenia w zakresie indywidualnych cech Mebli dokonywane są pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poza Serwisem, tj. telefonicznie lub w drodze korespondencji e-mail.

7. Termin realizacji Zamówienia wynosi standardowo 4 tygodnie. Termin ten może się różnić w zależności od wielkości Zamówienia oraz postępu ustaleń w zakresie indywidulanych cech Mebli, o których mowa w punkcie powyżej.

8. Meble dostarczane są w paczkach wraz z instrukcją obsługi do samodzielnego montażu. Możliwe jest zamówienie u Sprzedawcy usługi montażu mebli. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Usługa montażu Mebli wyceniania jest indywidualnie, w zależności od wielkości zamówienia i odległości od głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

9. Termin oraz sposób płatności za Zamówienie ustalany jest indywidualnie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

10. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

11. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty.

12. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

13. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

VII. ZWROT I WYMIANA MEBLI, ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

1. Nie jest możliwy zwrot Mebli zakupionych za pośrednictwem Serwisu.

2. Nie jest możliwa wymiana zakupionych Mebli.

3. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Również Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje, prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Ograniczenie to wynika z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

VIII. GWARANCJA

1. Wszystkie Meble objęte są dwuletnią gwarancją. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączana do Mebli. Dowód zakupu Mebli oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.

2. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Mebli zgłoszone na podstawie gwarancji określone są w treści warunków gwarancji umieszczonych na karcie gwarancyjnej dołączanej do Mebli.

3. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Mebli. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Sprzedawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

IX. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Klient uprawniony jest to złożenia reklamacji związanych z naruszeniem jego praw w związku z zakupem Mebli.

2. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Meblotel, ul. Tysiąclecia 19, 41-140 Panki lub w formie elektronicznej na adres: miniform@miniform.pl.

3. Składając reklamację Klient zobowiązany jest podać Sprzedawcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis zaistniałego problemu, dokumentację fotograficzną wadliwych Mebli, żądanie Klienta.

4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 30 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym: 1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; 2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami; 3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest Stanisław Telęga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. P. H. ,,MEBLOTEL" Stanisław Telęga, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Tysiąclecia 19, 42-140 Panki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zawarta Umowa. Celem przetwarzania jest realizacja zawartej Umowy. Drugą z postaw prawnych przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy w postaci marketingu własnych usług.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy. W przypadku braku podania danych osobowych zawarcie Umowy zakupu Mebli nie jest możliwe.

4. Dane Użytkowników zostaną udostępnione podwykonawcom Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

5. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej Umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez nich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podanym przez Sprzedawcę.